Select the edit button on the “GPIO ports” line

Previous
GPIO_menu


 Thomas Styger, iMSB   © 2012